PHOENIX ZEPPELIN KOŠICE

administratívna a servisná budova s areálom

autori :
Martin Paulíny, Branislav Hovorka, Štefan Moravèík
lokalita :
Košice, Šaca
investor :
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.
náklady :
70 mil. Sk
návrh, projekt :
2003-2006
realizácia :
2006-2007
foto :

paulíny hovorka architekti

Pobočka firmy Phoenix Zeppelin v Košiciach sa zaoberá predajom, s e r v i s o m a p o ž i č i a v a n í m stavebných strojov. Návrh tejto stavby je zaujímavý aj tým, že ide o prvý z viacerých areálov firmy Phoenix Zeppelin na Slovensku, navrhovaných a realizovaných v rozsiahlom celoslovenskom investiènom zámere, čím stanovuje v zmysle svojho vizuálu a koncepcie trend rozvoja firmy do budúcnosti. Architektonicky sa objekt tvarom a materiálom viaže na svoju strojárenskú náplň, pričom najdôležitejšie pri jeho navrhovaní bolo skĺbiť v čom mnoho rôznych prevádzkových celkov v pomerne

Servisomapožižiavaním stavebných strojov. Návrh tejto stavby je zaujímavý aj tým, že ide o prvý z viacerých areálov firmy Phoenix Zeppelin na Slovensku, navrhovaných a realizovaných v rozsiahlom celoslovenskom investiènom zámere, čím stanovuje v zmysle svojho vizuálu a koncepcie trend rozvoja firmy do budúcnosti. Architektonicky sa objekt tvarom a materiálom viaže na svoju strojárenskú náplò, prièom najdôležitejšie pri jeho navrhovaní bolo skĺbiť v čom mnoho rôznych prevádzkových celkov v pomerne jednoduchej architektonickej forme. Dominantnou z hľadiska interiéru je

Návrh a výber nábytku a
i n t e r i é r o v ý c h p r v k o v b o l uskutočnený z ohľadom na jeho zaèlenenie do celkovej tvarovej (dôraz na jednoduchosť) a farebnej koncepcie stavby. Základom vonkajšieho dizajnu stavby je snaha o èistý architektonický výraz, korešpondujúci s jej funkciou a obsahom. Kompozícia tvarov je vyvážená kompozíciou materiálov.

 

 

Publikované
ARCH 07-08/2007
ASB 10/2008
www.asb.sk
www.archdaily.com

Servisomapožižiavaním stavebných strojov. Návrh tejto stavby je zaujímavý aj tým, že ide o prvý z viacerých areálov firmy Phoenix Zeppelin na Slovensku, navrhovaných a realizovaných v rozsiahlom celoslovenskom investiènom zámere, čím stanovuje v zmysle svojho vizuálu a koncepcie trend rozvoja firmy do budúcnosti. Architektonicky sa objekt tvarom a materiálom viaže na svoju strojárenskú náplò, prièom najdôležitejšie pri jeho navrhovaní bolo skĺbiť v čom mnoho rôznych prevádzkových celkov v pomerne jednoduchej architektonickej forme. Dominantnou z hľadiska interiéru je