Centrála firmy Phoenix Zeppelin v Banskej Bystrici je jej novopostavenou celoslovenskou centrálou a zároveň výkonnou banskobystrickou pobočkou. Užívateľ stavby sa zaoberá predajom, servisom a požičiavaním stavebných strojov. Stavba pozostáva z administratívnej, skladovej a servisnej časti.

Architektonický návrh vychádzal z prísnych prevádzkovo – ekonomických kritérií. Funkčnosť, čistota prevádzkových väzieb, logické členenie dispozície a nadväznosť funkčných celkov boli prioritami riešenia. Tomu zodpovedajú aj použité výrazové prostriedky. Hmoty objektu sú jednoduché, elementárne. Nezostávame však pri prostom technickom prerozprávaní zadania. Snahou autorov je vožiť do diela aj určité kultúrne hodnoty, ktoré reflektujú fakt, že používateľmi budú konkrétni ľudia. Predpokladáme, že aj striedme a utilitárne riešenie môže byť nositeľom nadstavbových kvalít a byť miestom kde sa dá dobre stráviť pracovný čas. Takisto aj z hľadiska urbánneho kontextu bolo našou snahou vytvoriť objekt, ktorý nebude ľahostajne vnímaný okolím.

Popri striedmych tvaroslovných prostriedkoch akcentujeme len uzlové miesta. Dôraz sme kládli na centrálnu halu a rokovacie miesta. V exteriéri sme sa obmedzili iba na polotransparentný sivý obvodový plášť s žltým zvýraznením častí fasády v korelácii s korporátnymi farbami. Zvýraznené je aj presklenené átrium obrátené smerom k mestu. Táto koncepcia vychádza z nevyhnutnosti chrániť administratívnu prevádzku pred rušivým pôsobením priľahlej rýchlostnej cesty a v letných mesiacoch blokuje nízke ranné a večerné slnko - jednotlivé krídla stavby okolo átria si navzájom tienia. Ártrium vytvára nástup do budovy a opticky vnáša do jej interiéru prírodné prvky - zeleň, dážď, či sneh. Vnútri budovy sa átrium mení na halu s pracoviskami prvého kontaktu, ktorú na poschodiach formou galérií obklopujú otvorené kancelárske pracoviská administratívnych oddelení. Relatívne samostatnou časťou stavby sú opravárenské boxy, dispozične oddelené od administratívnych pracovísk, architektonicky však integrované vrámci jednotnej formy budovy.

Fasády stavby sú navrhnuté technicisticky. Ich podstatnými architektonickými prvkami sú okrem átria aj exteriérové požiarne schodisko na západnej fasáde, veľký skladový regál na južnej fasáde a panoramatické okno zasadacích miestností na fasáde východnej. Východiskom pre metalický materiálový výraz exteriérov budovy je strojárske zameranie užívateľa. Z hľadiska materiálov použitých pri výstavbe je špecifické opláštenie budovy vyhotovené z plátov perforovaného hliníkového plechu - ťahokovu, kompozične doplnených o plochy obkladov z kompaktných dosiek v žltooranžovej firemnej farbe. Strieborný ťahokov budovu opticky zjednocuje, slúži ako nevyhnutný tieniaci systém jej východnej a západnej fasády a za pekného počasia zaujímavo odráža slnečné lúče.